Aktuality

Bolesti hlavy z nadužívání analgetik

Časopis Neurologie pro praxi recentně uveřejnil dva články, které se týkají bolestí hlavy z nadužívání analgetik. Autoři (1,2) uvádějí diagnostická kritéria pro bolesti hlavy z nadužívání medikace (MOH, medication overuse headache):

  • bolesti hlavy přítomné po 15 dní v měsíci a více,
  • pravidelné nadužívání jednoho nebo více léků určených k symptomatickému ovlivnění bolestí hlavy po dobu tří měsíců a déle,
  • bolest hlavy se zhoršila nebo se podstatně zhoršila během nadužívání medikace:
  • jednosložkových analgetik nebo kombinace akutní medikace při užívání více než 15 dní v měsíci,
  • ergotaminu, triptanů, opioidů nebo kombinovaných analgetik po více než 10 dní v měsíci.

Z literárních údajů vyplývá, že 1–3 % populace užívá analgetika denně a 7 % jednou týdně. Je pravděpodobné, že k MOH nedochází, užívají-li se analgetika z jiné příčiny než pro bolest hlavy; v 50 % případů jde o migrénu. V centrech pro bolest hlavy je zhruba 10 % pacientů s MOH.

Patogenetický mechanismus MOH není přesně znám, uvažuje se o roli neurogenního zánětu, periferní i centrální senzitizaci a klesající facilitaci. Chronická expozice triptanům vede k down regulaci serotoninových receptorů v ganglion trigeminale a následně k zhoršení jeho funkce a k snížení produkce serotoninu v nukleus raphe dorsalis. Chronická expozice triptanům a opioidům zvyšuje koncentraci CGRP. Zcela zjevně se uplatňují i psychologické faktory.

V terapii autoři doporučuji na prvním místě okamžité vysazení akutní medikace (detoxifikaci), která má lepší klinické výsledky, ale pokud to je pro pacienta nepřijatelné, je možné i postupné snižování akutní medikace. Je-li pacient závislý na opioidech, bývá nutná detoxifikace za hospitalizace.

Preventivní léčbu migrény je možné podle některých autorů zahájit okamžitě při zahájení vysazování akutní léčby, jiní doporučují až po detoxifikaci. V prevenci bolestí hlavy má své místo několik skupin farmakoterapeutických přípravků. Velká naděje je vkládána do léčby monoklonálními protilátkami, když předchozí terapeutické skupiny selžou.

Zdroje: Řehulka P. Bolesti z nadužívání analgetik – detoxikace? Neurol. Praxi; 21(5):406-408

Pavelek Z. Bolesti hlavy z nadužívání analgetik a detoxikace jako metoda volby v léčbě. Neurol. Praxi; 21(5):408-409