Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Fremanezumab v reálné praxi u amerických pacientů

Časopis The Journal of Headache and Pain recentně uveřejnil práci mezinárodního týmu pod vedením nizozemského odborníka Maurice T. Driessena, která kvantifikuje účinnost fremanezumabu u pacientů s epizodickou (EM), chronickou (CM) a obtížně léčitelnou migrénou (DTT, difficult-to-treat), u nemocných s nadužíváním medikace (MO, medicadion overuse) a současně u pacientů s komorbiditami migrény, jako je velká depresivní porucha (MDD, major depresive disorder) nebo generalizovaná úzkostná porucha (GAD, generalized anxiety disorder). V této studii reálné praxe prokázal fremanezumab účinnost v prevenci migrény bez ohledu na typ migrény nebo na přítomnost faktorů přispívajících k DTT migréně (MO, GAD, MDD nebo předchozí expozice jiné monoklonální protilátce proti calcitonin gene related peptide, CGRP).

O fremanezumabu

Fremanezumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka (mAb; IgG2Δa), která selektivně cílí na calcitonin gene related peptide (CGRP). Je schválen pro preventivní léčbu migrény u dospělých. Účinnost a bezpečnost fremanezumabu byla prokázána v randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích (RCT, randomized clinical trial). Doposud nebyla účinnost fremanezumabu ověřována v reálné klinické praxi u nestudijní populace pacientů napříč různými podskupinami (EM, CM DDT).

Studie reálné praxe

Šlo o retrospektivní analýzu dat z lékařské dokumentace za použití elektronického formuláře. Kritérii pro zařazení pacienta byla diagnóza EM nebo CM; věk ≥ 18 let v době zahájení léčby fremanezumabem; pacient dostal ≥1 dávku fremanezumabu a absolvoval ≥ 1 následnou kontrolu po zahájení léčby s ≥ 2 evaluacemi dnů s migrénou za měsíc (MMD, monthly migraine days). Změny v MMD a měsíčních dnech bolesti hlavy (MHD, monthly headache days) byly hodnoceny v podskupinách pacientů podle typu migrény (EM/CM) a v podskupinách s DTT migrénou, MO, MDD a GAD. Byla též hodnocena účinnost fremanezumabu po předchozí expozici jiné monoklonální protilátce proti CGRP (anti-CGRP mAb).

Jako EM byla hodnocena migréna s 0 až 14 MHD, jako CM migréna s > 15 MHD, za MO bylo považováno ≥ 10 dní užívání ergotaminů, triptanů, opioidů, kombinovaných analgetik nebo kombinací léků různých tříd, které nejsou jednotlivě nadměrně užívány, nebo ≥ 15 dní užívání neopioidních analgetik, paracetamolu nebo nesteroidních antirevmatik za měsíc.

Studijní populace a výsledky

Studie se účastnilo 421 lékařů s 1 003 pacienty, kteří zahájili léčbu fremanezumabem mezi 2. říjnem 2018 a 17. červencem 2020. Pacientů s EM bylo 416 (41,5 %) a s CM 587 (58,5 %); 220 (21,9 %) pacientů mělo lékařem diagnostikované MO, 134 (13,4 %) pacientů MDD a 120 (12,0 %) pacientů GAD. Devadesát osm (9,8 %) pacientů bylo dříve léčeno jinou anti-CGRP mAb. Celkem 622 (62,0 %) pacientů užívalo fremanezumab měsíčně a 381 (38,0 %) jej dostávalo čtvrtletně.

Průměrné (procentuální) snížení oproti výchozí hodnotě u MMD v 6. měsíci bylo:

  • –7,7 (77,0 %) u pacientů s EM,
  • –10,1 (68,7 %) u pacientů s CM,
  • –10,8 (80,6 %) v podskupině MO,
  • –9,9 (68,3 %) v podskupině MDD,
  • –9,5 (66,4 %) v podskupině GAD,
  • –9,0 (68,7 %) v podskupině s předchozí expozicí anti-CGRP mAb.

Zmírnění závažnosti MDD nebo GAD bylo hlášeno u 45,5 %, resp. 45,8 % pacientů s uvedenými psychiatrickými komorbiditami.

V této studii z reálné praxe prokázal fremanezumab účinnost v prevenci migrény bez ohledu na typ nebo přítomnost faktorů přispívajících k DTT migréně (MO, GAD, MDD nebo předchozí expozice jiné anti-CGRP mAb).

Ukončení léčby fremanezumabem bylo vzácné, adherence vysoká (≥ 85 %).

Měsíční dny migrény a další klíčové výsledky

Podskupiny typu migrény 

U pacientů s EM (n = 416) byl průměrný počet MMD na začátku 10,0 (±5,1). Průměrné procentuální snížení od výchozí hodnoty MMD bylo –3,4 (34,0 %) v 1. měsíci, –4,7 (47,0 %) ve 3. měsíci a –7,7 (77,0 %) v 6. měsíci. Podíl pacientů s ≥ 50% snížením počtu MMD se zvýšil od 1. měsíce z 31,6 % do 3. měsíce na 52,1 %) a do 6. měsíce na 75,8 %.

U pacientů s CM (n = 587) byl průměrný počet MMD na začátku 14,7 (±6,5). Průměrné procentuální snížení od výchozí hodnoty MMD bylo –5,5 (37,4 %) v 1. měsíci, –7,9 (53,7 %) ve 3. měsíci a –10,1 (68,7 %) v 6. měsíci. Podíl pacientů s ≥ 50% snížením počtu MMD se zvýšil od 1. měsíce, kdy představoval 32,1 %, do 3. měsíce na 58,3 % a do 6. měsíce na 76,3 %. Rostoucí redukce MMD během šestiměsíčního léčebného období byla pozorována bez ohledu na typ migrény.

V podskupině MO (n = 220) byl průměrný počet MMD na začátku 13,4 (±6,7). Průměrné procentuální snížení oproti výchozí hodnotě MMD vzrostlo z –5,5 (41,0 %) v 1. měsíci na –7,0 (52,2 %) ve 3. měsíci a na –10,8 (80,6 %) v 6. měsíci. Podíl pacientů s MO s ≥ 50% snížením MMD se také zvyšoval od 1. měsíce (33,3 %) do 3. měsíce na 48,5 % (33/68) a do 6. měsíce na 78,8 % (26/33).

V podskupině MDD (n = 134) byl průměrný počet MMD na začátku 14,5 (±6,1). Průměrné procentuální snížení od výchozí hodnoty MMD bylo –5,4 (37,2 %) v 1. měsíci, –6,8 (46,9 %) ve 3. měsíci a –9,9 (68,3 %) v 6. měsíci. Podíl pacientů s ≥ 50% snížením počtu MMD se zvýšil od 1. do 3. a 6. měsíce (1. měsíc 36,7 %; 3. měsíc 44,7 %; 6. měsíc 81,8 %). Závažnost MDD byla na začátku udávána jako žádné příznaky u 4,5 % pacientů, mírná u 37,3 %, střední u 45,5 % a závažná u 10,4 %. Závažnost MDD se snížila u 45,5 % pacientů.

V podskupině GAD (n = 120) byl průměrný počet MMD na začátku 14,3 (±6,3). Průměrné procentuální snížení od výchozí hodnoty MMD bylo –5,7 (39,9 %) v 1. měsíci, –7,2 (50,3 %) ve 3. měsíci a –9,5 (66,4 %) v 6. měsíci. Podíl pacientů s GAD s ≥ 50% snížením MMD se zvýšil od 1. měsíce (37,0 %) do 3. měsíce na 53,3 % a do 6. měsíce na 80,0 %. V této podskupině byla závažnost GAD na počátku udávána jako žádné příznaky u 1,7 % pacientů, mírná u 35,8 %, střední u 45,8 % a závažná u 15,8 % pacientů. Snížení závažnosti GAD hlásilo 45,8 % pacientů.

Vzhledem k pětkrát vyššímu riziku MDD a tři- až pětkrát vyššímu riziku úzkostných poruch u pacientů s migrénou ve srovnání se zdravými jedinci tato zjištění ukazují, že fremanezumab může snížit symptomatickou zátěž jak migrény, tak těchto psychiatrických komorbidit.

V podskupině pacientů s předchozí expozicí anti-CGRP mAb (n = 98) uvedlo 93,9 % důvod pro přechod na léčbu fremanezumabem. Nejčastějšími důvody byly neadekvátní odpověď na léčbu (definovaná jako žádné klinicky významné zlepšení po ≥ 3 měsících terapie; 67,4 %) a nežádoucí účinky (32,6 %). Mezi další časté důvody přechodu na fremanezumab patřily úhrady léčby (19,6 %), možnost čtvrtletního dávkování (16,3 %), dostupnost vzorků zdarma (15,2 %), dlouhodobé účinky fremanezumabu (14,1 %), preference pacienta (14,1 %). Mnoho pacientů uvedlo > 1 důvod pro změnu.

V celkové podskupině pacientů s předchozí expozicí jiné anti-CGRP mAb byl průměrný počet MMD na začátku 13,1 (±6,2). Průměrné procentuální snížení od výchozí hodnoty MMD bylo –2,8 (21,4 %) v 1. měsíci, –7,2 (55,0 %) ve 3. měsíci a –9,0 (68,7 %) v 6. měsíci. Podíl pacientů s ≥ 50% snížením počtu MMD se zvýšil od 1. měsíce (9,1 %) do 3. měsíce na 45,5 % a do 6. měsíce na 63,6 %.

Tyto výsledky naznačují, že fremanezumab je účinný a dobře tolerovaný u pacientů s migrénou, u kterých selhala jiná anti-CGRP mAb, a proto se lze domnívat, že selhání léčby jedné anti-CGRP mAb nepredikuje selhání léčby jiné.

Závěr

Výsledky studie z reálné praxe jsou zcela konzistentní s provedenými RCT (fáze III). Bylo pozorováno trvalé snížení počtu MMD a MHD a klinicky významné (≥ 50%) snížení MMD, a to konzistentními výsledky účinnosti napříč podskupinami pacientů s EM nebo CM a pacientů s DTT migrénou, včetně pacientů s akutní MO, komorbidní MDD, komorbidní GAD a s předchozí expozicí jiné anti-CGRP mAb. Výsledky této studie v reálném světě posilují důkazy o účinnosti fremanezumabu jako preventivní léčby migrény v celém spektru pacientů s migrénou, včetně pacientů s komorbiditami nebo jinými faktory, které mohou přispívat k migréně DTT.

Zdroj: [1] Driessen MT, et al. Real-world effectiveness after initiating fremanezumab treatment in US patients with episodic and chronic migraine or difficult-to-treat migraine

J Head Pain 2022;23:56https://doi.org/10.1186/s10194-022-01415-x