Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Komentář článku Redukce intenzity a trvání bolesti hlavy u pacientů s epizodickou a chronickou migrénou léčených fremanezumabem

Účinnost fremanezumabu na intenzitu a trvání epizodické migrény (EM) a chronické migrény (CM) jsou prezentovány na výsledcích post hoc analýzy tří mezinárodních multicentrických, randomizovaných, dvojitě slepých, placebem kontrolovaných klinických studií fáze III s paralelními skupinami pacientů: HALO CM – u pacientů s chronickou migrénou, HALO EM – u pacientů s epizodickou migrénou a FOCUS u pacientů s EM a CM, u kterých byla dokumentována neúčinnost dvou až čtyř léků užívaných v profylaxi migrény.

Uvedené studie byly samostatně publikovány, o to významnější je jejich porovnání a analýza hypotézy, zda léčba fremanezumabem je skutečně spojena se signifikantní redukcí intenzity a trvání bolesti u migrény.

Fremanezumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka selektivně působící na calcitonin gene-related peptide a snižující frekvenci migrén.

Cílem studie bylo analyzovat výsledky účinnosti fremanezumabu ve všech třech studiích v 12týdenním intervalu se vstupními hodnotami (28denní interval před zahájením léčby) frekvence, intenzity a trvání bolestí hlavy ve všech paralelních skupinách s CM nebo EM. Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 : 1 k podávání fremanezumabu a placeba, kvartálně jim byl podáván fremanezumab v dávce 675 mg subkutánně vs. placebo/placebo nebo dostávali měsíčně fremanezumab v dávce 675 mg (CM) vs. 225 mg (EM)/225 mg/225 mg anebo měsíčně placebo.

Sledovány byly proporce počtu dní s bolestí hlavy nejméně střední intenzity, maximální intenzita „peak“ bolestí hlavy, průměrný počet hodin s bolestí hlavy měsíčně nejméně střední intenzity a průměrný počet hodin s bolestí hlavy jakékoliv intenzity.

Celkem bylo do všech tří studií zařazeno 2 843 pacientů a randomizováno 2 823 z nich. Ve všech třech studiích se jednalo o pacienty ve věku 18–70 let s podobnými vstupními kritérii předchozí léčby migrény a splňujícími kritéria CM a EM podle ICHD-3 beta (Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy, třetí revize, beta verze).

Z výsledků vyplynulo, že došlo k signifikantní redukci počtu dní s bolestí hlavy nejméně střední intenzity u pacientů léčených jak kvartálně, tak měsíčně fremanezumabem v hodnoceném 12týdenním intervalu. Podobně signifikantně došlo v 12týdenním intervalu k signifikantní redukci maximální intenzity bolestí hlavy v porovnání se vstupními hodnotami, a to jak u CM, tak u EM. Porovnání distribuce dní bolesti hlavy maximální a střední intenzity ukázalo, že došlo k nárůstu počtu dní jen s mírnou intenzitou bolestí hlavy.

Napříč všemi studiemi došlo k signifikantní redukci počtu hodin s bolestí hlavy nejméně střední intenzity v obou případech, jak při podávání kvartální, tak měsíční léčby ve 12týdenním intervalu v porovnání s placebem. Podobná redukce počtu hodin byla zaznamenána u jakékoliv intenzity bolestí hlavy ve všech studiích.

Napříč všemi třemi studiemi došlo k signifikantní redukci průměrné délky trvání bolestí hlavy, vyjádřeno počtem hodin bolestí různé intenzity u obou dávkování fremanezumabu –kvartálně 675 mg a měsíčně 225 mg (p < 0,001) vs. placebo.

Proporce počtu pacientů s podáváním fremanezumabu měsíčně (35 %) nebo kvartálně (40 %) byly podobné a v budoucnu bude záležet na pacientovi, kterou z aplikací si vybere. V České republice je v současné době k dispozici měsíční aplikace fremanezumabu v dávce 225 mg.

Závěrem lze konstatovat, že napříč všemi studiemi byla u pacientů s migrénou potvrzena redukce frekvence migrén a počtu dní s bolestí hlavy jak v případě měsíční, tak i kvartální aplikace fremanezumabu, rovněž tak kratší trvání atak migrény jak u CM, tak u EM. Zlepšení bylo prokázáno také u pacientů, kteří neměli odpověď na dvě až čtyři standardní profylaxe, tedy u těžkých obtížně léčitelných migrén.

Zdroj: Ashina M, Cohen JM, Gandhi SK, Du E., Reduction in the severity and duration of headache following fremanezumab treatment in patients with episodic and chronic migraine. Headache 2021;00:1–11. https://doi.org/10.1111/head.14127

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, NZZ – PRIVÁTNÍ ORDINACE NEUROLOGIE, Hradec Králové