Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Kvalita života pacientů s migrénou

Migréna je celosvětově považována za druhou hlavní příčinu let prožitých s disabilitou. U mladších 50 let jde dokonce o hlavní příčinu doby prožité s disabilitou. Lidé s migrénou mají podstatně zhoršené každodenní fungování a sníženou kvalitu života související se zdravím (HRQoL). Osoby s chronickou migrénou (CM) mají více komorbidit, včetně deprese, úzkosti a kardiovaskulárních onemocnění; dochází u nich k významnému narušení profesního, studijního, finančního, sociálního a rodinného života. CM přispívá k ekonomické zátěži zdravotnických systémů a společnosti v důsledku přímých i nepřímých nákladů.

Cílem práce bylo zhodnotit účinky fremanezumabu podávaného čtvrtletně nebo měsíčně vs. placebo na kvalitu života související se zdravím, zdravotní stav a produktivitu u pacientů s CM. Autoři využili dat, které poskytla studie fáze III – HALO CM, což je dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie u pacientů s CM. Pacienti byli randomizováni v poměru 1: 1: 1 k léčbě fremanezumabem čtvrtletně (675 mg na začátku, placebo ve 4. a 8. týdnu), fremanezumabem měsíčně (225 mg na počátku, 4. a 8. týden) nebo placebem.

K hodnocení byl použit dotazník pro hodnocení kvality života pacientů s migrénou (MSQoL) na začátku a ve 4., 8. a 12. týdnu; dotazník celkového posouzení změny samotným pacientem (PGIC) ve 4., 8. a 12. týdnu; dotazník EuroQoL 5-dimension, 5-response level (EQ-5D-5L) a dotazník zjištující produktivitu a zhoršení aktivity (WPAI: GH) na začátku a ve 12. týdnu.

Výsledky

Full set analýza zahrnovala 1 121 pacientů: 375 pacientů se čtvrtletním dávkováním, 375 s měsíčním dávkováním a 371 s placebem. Fremanezumab čtvrtletně a měsíčně byl spojen s výrazným zlepšením oproti placebu ve všech sledovaných parametrech: MSQoL v celém průběhu do 12. týdne (p < 0,05); na stupnici EQ-5D-5L ve 12. týdnu (p < 0,05); zlepšení skóre PGIC (p < 0,0001) a také významně snížil skóre WPAI GH oproti výchozím hodnotám (p < 0,01). Fremanezumab zlepšil pracovní produktivitu (přítomnost v zaměstnání) (p < 0,05) vs. placebo.

Závěry

Fremanezumab podávaný čtvrtletně a měsíčně byl spojen se zlepšením oproti placebu, pokud jde o kvalitu života spojenou s migrénou, se zlepšením celkového zdravotního stavu posuzovaného pacientem a se zlepšením produktivity u pacientů s CM.

Tato studie poskytuje důkaz síly svědčící o tom, že u pacientů s CM je léčba fremanezumabem podávaným čtvrtletně a měsíčně spojena se zlepšením kvality života a produktivity související se zdravím.

Informace o fremanezumabu

Fremanezumab (AJOVY) je plně humanizovaná monoklonální protilátka, která selektivně cílí na CGRP ligand a je indikována k preventivní léčbě migrény u dospělých ve Spojených státech amerických a v Evropské unii. Účinnost a bezpečnost fremanezumabu podávaného čtvrtletně a měsíčně u CM byla prokázána v placebem kontrolované studii fáze III HALO CM; tato studie dosáhla svého primárního cíle, a to statisticky významného snížení průměrného měsíčního počtu dnů bolesti hlavy přinejmenším střední závažnosti, jakož i všech předem specifikovaných sekundárních cílových parametrů.

Informace o studii

Studie HALO CM fáze III probíhala od března 2016 do ledna 2017 na 132 pracovištích v Kanadě, České republice, Finsku, Izraeli, Japonsku, Polsku, Rusku, Španělsku a USA. Jednalo se o 16týdenní randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii s paralelními skupinami. Celkem bylo randomizováno 1 130 pacientů k aplikaci fremanezumabu čtvrtletně (n = 376), fremanezumabu měsíčně (n = 379) nebo k podávání placeba (n = 375). Studii dokončilo 1 034 pacientů: fremanezumab čtvrtletně (n = 349 [93 %]), fremanezumab měsíčně (n = 343 [91 %]) a placebo (n = 342 [91 %]). Populace pro full set analýzu zahrnovala 1 121 pacientů: 375 pacientů se čtvrtletním dávkováním, 375 s měsíčním dávkováním a 371 s placebem.

Klíčovými kritérii pro zařazení byly věk 18–70 let, anamnéza migrény (podle Mezinárodní klasifikace poruch bolestí hlavy, třetí vydání) po dobu nejméně 12 měsíců a splnění kritérií pro CM během 28denního období před zahájením studijní léčby (bolest hlavy jakéhokoli trvání nebo závažnosti po dobu ≥ 15 dnů a bolest hlavy po dobu ≥ 8 dnů splňující specifická kritéria pro migrénu). Klíčovými vylučovacími kritérii bylo použití onabotulintoxinu A čtyři měsíce před vstupním screeningem, použití barbiturátů po více než 4 dny během sledovaného období před léčbou a nedostatek účinnosti ≥ 2 ze 4 specifických skupin preventivních léků. Protokol umožnil vstup omezené podskupiny pacientů, kteří užívali maximálně jeden preventivní lék, který vykazoval důkaz alespoň mírný účinek při stabilní dávce po dobu alespoň dvou po sobě jdoucích měsíců před screeningem.

Zkratky

CM = chronická migréna; CGRP = calcitonin gene-related peptide; EM = epizodická migréna; EQ-5D-5L = EuroQoL 5-dimension, 5-response level; FAS = full analysis set; HIT-6 = 6-item Headache Impact Test; HRQoL = health-related quality of life; LSM = least-squares mean; MSQoL = Migraine-Specific Quality of Life; PGIC = Patient Global Impression of Change; VAS = visual analog scale; WPAI:GH = Work Productivity and Activity Impairment: General Health.

Zdroj: Richard B. Lipton RB, et al. Effect of fremanezumab on quality of life and productivity in patients with chronic migraine. Neurology 2020;95:e878–e888. doi:10.1212/WNL.0000000000010000