Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Ze série webinářů: Optimizing Patient Outcomes in Difficult-to treat Migraine: What do the Data Tell us?

Chronická migréna postihuje více než 2 % populace, uvedl profesor Diener v úvodu své prezentace. Je velmi důležité předejít chronifikaci původně epizodické migrény správnou a včasnou léčbou a vyhnout se tak nadužívání analgetik.

Rizikové faktory, které přispívají ke vzniku obtížně léčitelné migrény


K rizikovým faktorům chronifikace patří nadužívání nebo neúčinnost akutní analgetické medikace, obezita, psychiatrické komorbidity (jako jsou deprese a úzkost), stresující životní události, nadužívání kofeinu a chrápání. Je velmi obtížné pacienty s rizikovými faktory identifikovat a začít u nich co nejdříve s preventivní léčbou.

Monoklonální protilátky proti CGRP pro prevenci migrény


Podle doporučení European Headache Federation (EHF) mají být nabídnuty anti-CGRP monoklonální protilátky pacientům s epizodickou nebo chronickou migrénou, u nichž selhaly alespoň dvě předchozí preventivní léčby, respektive nemohou užívat jinou preventivní terapii pro komorbidity, nežádoucí účinky a nedostatečnou compliance.

V současnosti jsou v EU dostupné tři monoklonální protilátky cílené proti CGRP (calcitonin gene-related peptide) – fremanezumab, erenumab a galcanezumab. Čtvrtou monoklonální protilátkou je eptinezumab, který čeká na schválení pro EU. Charakteristiky jednotlivých monoklonálních protilátek shrnuje tabulka 1.


Tab. 1 Monoklonální protilátky zaměřené anti-CGRP k profylaxi migrény  


Fremanezumab

Erenumab

Galcanezumab

Eptinezumab

Způsob aplikace

Subkutánně

Subkutánně

Subkutánně

Intravenózně

Dávkování

Měsíčně a čtvrtletně

Měsíčně

Měsíčně

Čtvrtletně

Subtyp IgG

IgG2Δa

IgG2

IgG4

IgG1

Typ protilátky

Humanizovaná

Humánní

Humanizovaná

Humanizovaná

Cíl

CGRP ligand

CGRP receptor

CGRP ligand

CGRP ligand

Biologický poločas

31 dní

28 dní

27 dní

27

Podle SPC jednotlivých přípravků

IgG – imunoglobulin G; CGRP – calcitonin gene-related peptide

 

Účinnost anti-CGRP léčivých přípravků u migrény s neadekvátní odpovědí na předchozí preventivní léčbu


Fremanezumab

Studie FOCUS, jejíž výsledky byly uveřejněny v časopise Lancet, sledovala pacienty (ve věku od 18 do 70 let) s epizodickou (EM) a chronickou migrénou (CM), u nichž selhaly dva až čtyři předchozí profylaktické léky (z různých skupin), a to pro nedostatečnou účinnost (bez odpovědi po třech měsících léčby) nebo pro nesnášenlivost, respektive pro existující kontraindikace (například valproát u žen v plodném věku).

Primárním cílem byla změna od výchozí hodnoty v 12. týdnu v průměrném počtu dní s migrénou (graf 1).

Sekundárními cíli pak byly: poměr pacientů, u nichž došlo k 50% redukci v průměrném měsíčním počtu dní s migrénou za 4 a 12 týdnů (graf 2) a podíl pacientů s minimálně 50% redukcí počtu dní s migrénou po předchozím selhání 2–4 preventivních léků (graf 3).


EM – epizodická migréna; CM – chronická migrénaVýsledky svědčí o setrvalém účinku fremanezumabu v čase.4


LP – léčivý přípravek


Z grafu je patrný trend snižování významu placeba se stoupajícím počtem tříd perorálních přípravků, které v prevenci selhaly, a do jisté míry se snížilo i očekávání účinnosti u fremanezumabu v závislosti na počtu předchozích neúčinných/selhávajících terapií.


Erenumab

Studie LIBERTY6 sledovala pacienty (ve věku 18–65 let) s epizodickou migrénou se dvěma až čtyřmi neúspěšnými preventivními přípravky (tj. bez efektu po dobu 2–3 měsíců léčby) léčené erenumabem. Primárním cílem byl podíl pacientů dosahujících alespoň 50% redukce počtu dní s migrénou za 9–12 týdnů; tohoto cíle dosáhlo 30 % nemocných ze skupiny s léčbou erenumabem a 14 % nemocných ze skupiny s placebem. Sekundárním cílem byla změna od výchozí hodnoty v měsíčním počtu dní s migrénou (–1,8 dne, placebo –0,2 dne).


Galcanezumab

Studie CONQUER sledovala účinky galcanezumabu u pacientů s epizodickou a chronickou migrénou, kteří měli za měsíc minimálně čtyři dny s migrénou a alespoň jeden den v měsíci bez bolesti po dobu posledních tří měsíců. Podmínkou vstupu do studie byly 2–4 předchozí neúspěšné preventivní léčby. Primárním cílem byla průměrná změna od výchozí hodnoty v měsíčním počtu dní s migrénou po tříměsíční léčbě galcanezumabem. Galcanezumab redukoval počet dní s migrénou v průměru o 4,1 dne (placebo o jeden den; p < 0,0001).

Sekundárním cílem byl podíl počtu nemocných s ≥ 50% redukcí počtu dní s migrénou: v případě EM to bylo 41,8 %, CM u 32 % nemocných.

Tabulka 2 shrnuje charakteristiky a výsledky vybraných klinických studií.


Tab. 2 Charakteristika a výsledky studií s anti-CGRP přípravky


FOCUS

Fremanezumab

LIBERTY

Erenumab

CONQUER

Galcanezumab

Populace ve studii

CM a EM

EM

CM a EM

Ramena studie

Placebo, měsíční aplikace, čtvrtletní aplikace

Placebo

Měsíčně 140 mg

Placebo

Měsíčně 120 mg

Počet účastníků

838

246

462

Počet předchozích preventivních terapií

2–4 terapeutické třídy

2–4 předcházející léčby

2–4 kategorie léků

Změna v počtu dní s migrénou

Primární cíl

–3,5 dne: měsíční aplikace

–3,1 dne čtvrtletní aplikace

–1,6 dne

Primární cíl

–3,1 dne

≥ 50 % podíl odpovědí

9 % placebo

34 % měsíční aplikace

34 % čtvrtletní aplikace

Primární cíl

14 % placebo

30 % erenumab

13 % placebo

38 % galcanezumab

CGRP – calcitonin gene-related peptide; EM – epizodická migréna; CM – chronická migréna

 

Tyto údaje nemohou být základem jakéhokoliv přímého porovnání, protože nebyly provedeny srovnávací studie.


Klinická data anti-CGRP přípravků u pacientů s migrénou a nadužíváním medikace

Podle EHF se mají pacientům s MOH nabídnout nejprve anti-CGRP monoklonální protilátky a následně se doporučuje snižovat a vysazovat akutní medikaci.


Vliv fremanezumabu na MOH – post hoc analýza studií HALO a FOCUS

 

CM – chronická migréna; MOH – migréna z nadužívání medikace (medication overuse headache)


Podle subanalýzy studie HALO je redukce počtu dní s bolestí hlavy srovnatelná u pacientů s nadužíváním medikace (MO) i bez MO: fremanezumab ve čtvrtletní/měsíční aplikaci dosahuje ve 12. týdnu léčby 50% redukce počtu dní s bolestí hlavy u 41 %/42 % pacientů bez MO, u nemocných s MO v 35 %/39 %.

Nadužívání medikace se zbavilo 55 % pacientů léčených fremanezumabem ve čtvrtletní aplikaci a 61 % při měsíční aplikaci (u placeba to bylo 46 %). Ve 12. týdnu léčby došlo k redukci počtu dní s akutní medikací o 9,0 dne, resp. 8,9 dne.

V analýze studie FOCUS se prokázalo, že fremanezumab snižuje průměrný počet dní s migrénou i u pacientů s MO a po selhání 2–4 preventivních léků o 3,7 dne, resp. 4,7 dne, na rozdíl od placeba (0 dní) ve 4. týdnu od první aplikace. Za 12 týdnů činila redukce počtu dní u fremanezumabu 3,2 dne, resp. 4,6 dne (u placeba 0,5 dne).


Erenumab a galcanezumab

Efekt erenumabu u CM a MO ověřila randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie se 667 pacienty. U nemocných bez MO snížil erenumab počet dní s migrénou za měsíc průměrně o 6,7 dne (placebo o 4,7 dne) a u nemocných s MO došlo k redukci o 6,6 dne (u placeba o 4,6 dne). Zajímavé je, že efekt na redukci počtu dní se specifickou léčbou migrény u pacientů s MO nebyl závislý na dávce erenumabu a podobné výsledky vykazovalo dávkování 70 mg erenumabu měsíčně jako 140 mg (po třech měsících léčby). Stejně tak podíl pacientů s 50% redukcí počtu dní s migrénou v měsíci byl u obou dávkování téměř totožný (36 %, resp. 35 %).

Post hoc analýzy byly provedeny také u galcanezumabu (studie EVOLVE-1 & 2, REGAIN). Studie prokázaly efekt léčby i u této obtížně léčitelné skupiny pacientů s MO. U nemocných s EM došlo průměrně k redukci počtu dní s migrénou o 6,26 dne (120 mg měsíčně) a o 5,77 dne (240 mg měsíčně). U CM bylo pozorováno snížení počtu dní o 4,76 dne, resp. o 4,51 dne. Galcanezumab taktéž snižoval podíl nemocných s MO.

 

Výrazným benefitem monoklonálních protilátek zaměřených proti CGRP je vynikající bezpečnostní profil a nízký výskyt nežádoucích účinků (ve 2–5 %) 


Tipy a triky profesora Dienera


Na závěr přidal profesor Diener zkušenosti ze své praxe, poznatky kolegů a nedávno publikovaná real world data (RWD).

  • Za nejprůkaznější důkaz účinnosti považuje profesor Diener podíl pacientů s 50% redukcí počtu dní migrény v měsíci. Alternativou je průměrná redukce počtu dní v měsíci. Důležité je sdělení pacienta, zda u něj léčba funguje.
  • Efekt léčby je optimální hodnotit nejdříve po třech měsících léčby. U většiny nemocných se efekt projeví již v prvních čtyřech týdnech, ale u některých je nutné čekat déle.
  • Podle kolegů prof. Dienera se pohybuje podíl pacientů s dosaženou 50% redukcí počtu dní s migrénou mezi 60–70 % (RWD), což svědčí o velmi vysoké účinnosti monoklonálních protilátek proti CGRP.
  • Za neúčinnou lze monoklonální protilátku u konkrétního pacienta prohlásit ne dříve než po třech měsících léčby. Bohužel neexistuje jednoduchý prediktivní marker, který by naznačoval, zda bude efekt léčby dostatečný. Pravděpodobně půjde o genetický podklad neúčinnosti.
  • Kdy léčbu ukončit? Pokud je po 12 měsících dosaženo nízké frekvence migrenózních záchvatů, můžeme se pokusit léčbu ukončit. Pokud dojde k návratu k původnímu stavu před léčbou, pak je namístě s léčbou začít znovu.
  • Anti-CGRP monokolonální protilátky lze kombinovat s tradiční preventivní léčbou, tyto lékové třídy neinteragují a nesnižují svou účinnost.
  • Diskutovanou otázkou je možná interakce nových gepantů s monoklonálními protilátkami, ale předběžná data naznačují, že půjde o bezpečnou kombinaci.
  • Eskalace na vyšší dávku (je-li dostupná) může být u suboptimální odpovědi přínosem. Je možné i zkusit použít monoklonální protilátku, která cílí na jinou strukturu (receptor vs. ligand), pokud je zvolená alternativa neúčinná (RWD).
  • Při volbě měsíčního vs. čtvrtletního dávkovacího schématu je pro pacienta tříměsíční injekce opravdu pohodlnější.
  • Nejčastějším důvodem k ukončení léčby u erenumabu je obstipace (objeví se u 20 %), proto je dobré tomuto příznaku věnovat pozornost, chceme-li erenumab doporučit.


Potěšitelná podle profesora Dienera je skutečnost, že každým dnem přibývá jak zkušeností, tak vědeckých poznatků o terapii pacientů s obtížně léčitelnou migrénou.